fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Citromfacsaró

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)
(hatályos 2019.01.01-től)

Jelen ÁSZF tartalmazza Lepés Marianna e.v. (1223 Budapest, Rózsakert u. 14., adószám: 69133660-1-43) szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.citromfacsaro.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, termékeinek megvásárlására vonatkozó általános szerződési (felhasználási) feltételeket.

Felhasználó: a www.citromfacsaro.hu weboldalra regisztráló, a weboldalon szolgáltatást igénybe vevő, vagy terméket vásároló magán és üzleti felhasználók (továbbiakban: Felhasználó).

Általános rendelkezések:

A Szolgáltató adatai

Név: Lepés Marianna e.v.
Székhely: 1223 Budapest, Rózsakert u. 14.

Postacím: 1223 Budapest, Rózsakert u. 14.

Adószám: 69133660-1-43

Elérhetőség: (az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési cím): marianna@citromfacsaro.hu

Telefonszám: +36309904997
Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt. 11773133-11148892

ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a www.citromfacsaro weboldal használata, illetve a weboldalon elérhető szolgáltatásainak, termékeinek körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.
Jelen ÁSZF hatálya valamennyi felhasználóra kiterjed.
A szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatására, termékére regisztrál, feliratkozik, jelentkezik vagy megrendeli azt.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai az irányadók.
A jelen ÁSZF 2019. január 1. napjától visszavonásig hatályos.
Az ÁSZF-t a Szolgáltató módosíthatja, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 (15 nappal) a www.citromfacsaro weboldalon közzéteszi.

A www.citromfacsaro weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy az online vagy offline termékek vásárlásával, rendezvények, képzések előfizetésével, tanácsadói szolgáltatás megrendelésével a felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza.

Amennyiben a www.citromfacsaro weboldal látogatója az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy sem terméket, sem szolgáltatást, sem rendezvényeken, képzéseken való részvételt nem tud igénybe venni.

Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.citromfacsaro weboldal, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldal, a  www.citromfacsaro.hu blog tartalma, annak bármely részlete, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a www.citromfacsaro weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalon keresztül megvásárolható online és offline termékek, szolgáltatások, képzések, rendezvények, vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
A www.citromfacsaro.hu weboldalról, a www.citromfacsaro.hu blog oldalról, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalról, illetve ezek adatbázisáról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát online és offline termékeinek, szolgáltatásainak, képzéseinek, rendezvényeinek valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
A forráskód visszafejtése szintén sérti a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
A felhasználó a www.citromfacsaro.hu weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon, a hozzá tartozó Facebook oldalon megjelenő tartalmak egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, azonban ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, másolására, letölthetővé tételére, adatbázisban történő tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, megváltoztatása, megjelentetése.
A www.citromfacsaro weboldalon megvásárolt termékek és szolgáltatások a vételár megfizetése ellenében állnak a Vásárló rendelkezésére, ezeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel.
A Felhasználó, Vásárló, rendezvényen részt vevő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elfogadásával a rendezvényeken a Szolgáltató vagy Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videókon és képeken szerepelhet, azokat a Szolgáltató vagy Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti, és ezzel kapcsolatban a Felhasználó, Vásárló, rendezvényen résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet, azonban nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, melyet Szolgáltató köteles kivizsgálni.

Vegyes rendelkezések

A www.citromfacsaro.hu weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik; az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, jelen ÁSZF-ben, valamint a weboldalon található Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint használhatja fel.
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt jogait nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
A Felhasználó, Megrendelő, Vásárló, rendezvényen részt vevő a www.citromfacsaro.hu weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon, továbbá a hozzá tartozó Facebook oldalon megjelenő tartalmak, információk, cikkek, online és offline termékek, szolgáltatások használatából eredő vélt vagy valós kártérítési igényéről visszavonhatatlanul és végérvényesen lemond.
A rendezvényeken résztvevő minden vagyoni, nem vagyoni vagy járadék jellegű kártérítési igényéről visszavonhatatlanul és végérvényesen lemond arra az esetre, amennyiben a rendezvényen testi épségét, egészségét, vagyonát bárminemű kár éri. A rendezvényeken való részvétel a részt vevő kizárólagos felelőssége.
A rendezvényen, képzésen nem vehet részt, aki pszichiátriai kezelés vagy pszichiátriai drogok hatása alatt áll, vagy más ok miatt beszámítási képessége tartósan vagy súlyosan hiányzik. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására. Ebben az esetben a szolgáltatás díjának visszatérítése nem követelhető a Szolgáltatótól.
A rendezvényen, képzésen résztvevő köteles olyan magatartást tanúsítani, mellyel a rendezvény, képzés megtartását nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására. Ebben az esetben a szolgáltatás díjának visszatérítése nem követelhető a Szolgáltatótól.
A www.citromfacsaro.hu weboldalon, a www.citromfacsaro.hu blogon és a hozzá tartozó Facebook oldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem gyógyításra irányulnak, nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmasak. Az orvosi vizsgálat elmaradásából származó egészségkárosodásért, a Felhasználó (Megrendelő, Vásárló, rendezvényen, képzésen részt vevő) ismert vagy nem ismert betegségéből, egészségügyi panaszából eredő következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató és a Felhasználó, Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, amennyiben a jogviták megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhetők, kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Különös rendelkezések

Szolgáltatások, megvásárolható termékek:

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót.
A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.
A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások és termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik.

A rendelés menete:

A megvásárolni kívánt termékek a „Megrendelem” gombra való kattintással rendelhetők meg.
A továbblépés erről a felületről csak az ÁSZF elfogadása után lehetséges.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján)
A megrendelt termék árát banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.
Banki átutalás választása esetén a vásárló által megadott e-mailcímre érkezik egy díjbekérő e-mail, mely tartalmazza az utalandó összeget és a bankszámlaszámot, ahová utalni kell az összeget.
Bankkártyás fizetés választása esetén a vásárló automatikusan átirányításra kerül a Barion rendszer biztonságos oldalára, ahol elvégezhető a fizetés.
A Barion független a magyar bankoktól, bármelyik banknál vezetett számláról el tudja számolni a kereskedőknek, webáruházaknak utalandó összeget.
A tranzakció a Vásárló számára ingyenes, a szolgáltatásért a Szolgáltató fizet. A bankkártyák adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem kerülnek rögzítésre, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.
Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése:

A megrendelések feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül megtörténik. A Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.
Az általános teljesítési határidő legkésőbb a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül lehetséges.
Online termékek esetén a vételár megfizetését követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött letöltési linkkel juthat hozzá a Vásárló a termékhez.
Az online tanfolyamok egyes részeinek letöltéséhez való hozzáférés biztosítása a termékleírásban közöltekhez igazodik.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.
Ha a Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés banki átutalás útján történik.
A számlázás elektronikusan történik, a Szolgáltató e-mailben küldi meg a hivatalos, törvényeknek megfelelő elektronikus számlát. Papír alapú számlát nem állítunk ki és nem postázunk.
A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a vonatkozó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szállítási feltételek:

Az offline termékek – a megrendelt mennyiségtől függően – postai úton, vagy futárszolgálattal kerülnek kiszállításra. A szállítás díja 1450,-Ft. Akció keretében előfordulhat, hogy a szállítási díjat nem a vásárló, hanem a Szolgáltató fizeti.

Elállási jog:

A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, ill. szerződés felmondási jog, még a szolgáltatás teljesítése előtt. A szerződés felmondása, vagy a szerződéstől való elállási szándék e-mailben jelezhető a Szolgáltató elektronikus levelezési címére (marianna@citromfacsaro.hu).

Az elállási nyilatkozat tartalma: “Alulírott ….. (Név) kijelentem, hogy gyakorolni kívánom az elállási jogomat az alábbi termékek tekintetében: …… (termék megnevezése). Megrendelés időpontja;  Vásárló neve, címe; A vételárat az alábbi bankszámlámra kérem visszautalni: ….. (bankszámlaszám).

A szolgáltatás teljesítése utáni esetben a fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási, ill. szerződés felmondási jogával élni (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § m).

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállás szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről (45/2014.II.26.) Korm. rendelet 29. § m).

Elállási nyilatkozat minta innen letölthető: Elállási nyilatkozat minta

Panasztételi jog

A felhasználó/vásárló fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetéke fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája a www.jarasinfo.gov.hu weboldalon található.

A fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez is fordulni. A Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a weboldalt működtető Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra az illetékes Békéltető Testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes. A Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a.) a fogyasztó nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,

b.) a weboldalt működtető Szolgáltató nevét, székhelyét,

c.) az illetékességre kérelmezett Békéltető Testület megjelölését,

d.) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat

e.) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatóval megkísérelte a vitás ügy rendezését,

f.) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, fizetési meghagyás kibocsátására nem került sor,

g.) a testület döntésére irányuló indítványt,

h.) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell a hivatkozott bizonyítékokat, különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információt a www.bekeltetes.hu weboldalon található.

A Békéltető Testületek elérhetőségei innen letölthető: Békéltető testületek elérhetőségei

Záró rendelkezések:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó (Megrendelő, Vásárló, részt vevő) javára eltérjen.

Érjünk el együtt sikereket!

Érdekel az önfejlesztés vagy a coaching világa? Szeretnél tanulságos történeteket, a gyakorlatban is hasznosítható tanácsokat, módszereket megismerni? Iratkozz fel a hírlevelemre!

Ha feliratkozol a hírlevelemre, rögtön bele is vághatsz a közepébe! Pipáld be az űrlapon és elküldöm neked a Fektess Végre Magadba! című könyvemből készült mini e-book sorozatot, ami 5 nagyon fontos területet mutat be neked!

Ezen témák segítségével könnyedén megtalálhatod nem csak azt, hogy hol érdemes változtatnod, de azt is, hogy hogyan!

fvm-sorozat.png